cut

cut
[kat] v . ( cut ) 1. pres; ndaj; cut in two ndaj me dysh. 2. çaj (me sëpatë). 3. çan rrugë (lumi). 4. pritet; stale bread cuts better buka bajate pritet më mire. 5. shkurtoj (shpenzimet). 6. qeth (flokët). 7. pres; i bie, kaloj; cut accross the field i bie
përmes fushës. 8. e pres, i bie me të prerë (topit). 9. fig. i mbaj qëndrim. 10. fig. lë (orën e mësimit). 11. tret, hollon (benzina grason). 12. pres (letrat e bixhozit). 13. shkurtoj (fjalimin). 14. ndal; i jap fund (xhirimit).
cut a disc/a record regjistroj një disk; cut the ground from under sb/sb's feet ia prish të gjitha planet dikujt.
-adj 1. i prerë. 2. i ulur; at cut prices me çmime të ulura.
cut and dried a) i rregulluar qysh më përpara; b) i mërzitshëm
-n 1. e prerë; e çarë, çarje. 2. kalim, kanal. 3. pjesë e prerë. 4. mënyrë, stil, prerje (rrobash etj). 5. pakësim, shkurtim, uije (pagash, çmimesh). 6. sport. gjuajtje me të prerë. 7. lënie (e mësimit). 8. rënie shkurt, prerje (e rrugës) shkurt. 9. tipogr. klishe. 10. fig. pjesë (fitimi). 11. prerje (e letrave).
a cut above zhrg. ku e ku më lart; a short cut rrugë e shkurtër/që pret shkurt
cut across ['katë'kros] i bie përmes
cut back ['katbæk] a) kthehem mbrapsht betas; b) shkurtoj, i pres majën (bimës); c) pakësoj, shkurtoj (prodhimin, shpenzimet)
cutback [katbæk] n. shkurtim, ulje (e shpenzimeve, çmimeve)
cut down ['katdaun] a) pres pemën; b) shkurtoj, pakësoj
cut in [katin] a) hyj papritmas; b) ndërhyj, ndërpres; c) hyj në mes, ndaj (dy vallëzues); d) lidh, bashkoj
cut off ['katof] a) heq, zhvoshk (lëkurën e drurit); b) ndërpres (korentin); c) ndal betas; d) heq nga trashëgimi
cut-off ['katof] /rt. ndërprerje. 2. rrugë që pret shkurt. 3. pi zhrg xhinsetë shkurtuara
cut out ['kataut] a) heq, qëroj; b) i zë vendin, përzë; c) zhrg. ndërpres, heq dorë nga (ngacmimi); d) dal nga korsia ime (me makinë)
cut-out ['kataut] n. el. çelës automatik
cut up ['katap] a) copëtoj; b) fig. vras, lëndoj; c) zhrg. mburrem, krekosem; cut up rough a) egërsohem; b) nxjerr vështirësi; c) sillem shumë keq
cut-up ['katap] n. zhrg. karagjoz, klloun
cut and thrust ['katëndthrast] n 1. luftim trup me trup (me shpatë etj). 2. hedhje e pritje (e debatit)
cute [kju:t] adj 1. gj.fol. shih acute . 2. mendjemprehtë. 3. amer. tërheqës, i lezetshëm
cutler ['katlë:] n. thikëpunues; thikëmprehës
cutlery ['katlëri] n. takëm (thikash, lugësh, pirunjsh)
cutlet ['katlit] n. kotoletë
cutpurse ['katpëis] n. hajdut, xhepist
cut-rate ['katreit] adj. me çmim të ulur; me çmim të ulët, i lirë
cutter ['katë:] n 1. prestar. 2. sandall, lundër. 3. makinë prerëse (mishi). 4. kaloshinë. 5. varkë shpëtimi. 6. anije patrullimi
cutthroat ['katthrout] n.,adj. vrasës /-adj 1. vrasës. 2. i pamëshirshëm, gjakatar
cutting ['kating] n.,adj. -adj 1. prerje, redaktim. 2. pjesë e prerë nga gazeta. 3. bisk, kalem /-adj 1. therëse (vërejtje). 2. e akullt, që të pret (erë)
cuttlefish ['katëlfish] n. sepje
cutwater ['katwotë:] n. det. valëthyes
cut corners [kat 'ko:në:z] a) i bie/pres shkurt; b) shkurtoj shpenzimet
* * *
pres; këpus

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Cut — (k[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Cut}; p. pr. & vb. n. {Cutting}.] [OE. cutten, kitten, ketten; prob. of Celtic origin; cf. W. cwtau to shorten, curtail, dock, cwta bobtailed, cwt tail, skirt, Gael. cutaich to shorten, curtail, dock, cutach short,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cut — (k[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Cut}; p. pr. & vb. n. {Cutting}.] [OE. cutten, kitten, ketten; prob. of Celtic origin; cf. W. cwtau to shorten, curtail, dock, cwta bobtailed, cwt tail, skirt, Gael. cutaich to shorten, curtail, dock, cutach short,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cut — ► VERB (cutting; past and past part. cut) 1) make an opening, incision, or wound in (something) with a sharp implement. 2) shorten or divide into pieces with a sharp implement. 3) make, form, or remove with a sharp implement. 4) make or design (a …   English terms dictionary

 • cut — adjective make or design (a garment) in a particular way: → cut cut verb (cutting; past and past participle cut) 1》 make an opening, incision, or wound in (something) with a sharp tool or object. 2》 remove (something) from something larger by… …   English new terms dictionary

 • cut — or short cut [kut] vt. cut, cutting [ME cutten, kytten < Late OE * cyttan < Scand base seen in Swed dial., Ice kuta, to cut with a knife: the word replaced OE ceorfan (see CARVE), snithan, scieran (see SHEAR) as used in its basic senses] I… …   English World dictionary

 • Cut — may refer to: The act of cutting, the separation of an object into two through acutely directed force Contents 1 Mathematics 2 Computing 3 …   Wikipedia

 • cut — cut·cher·ry; cut·ie; cut·lash; cut·lass; cut·ler; cut·le·ria; cut·le·ri·a·ce·ae; cut·le·ri·a·les; cut·ler·ite; cut·lery; cut·let; cut·ling; cut·lings; cut·ta·ble; cut·tage; cut·ta·nee; cut·teau; cut·ted; cut·ter·man; cut·ter; cut·ting·ly;… …   English syllables

 • Cut-up — (oder: Schnittechnik) nennt man eine Methode, den Zufall und die moderne Montage in die Literatur einzubeziehen. Sie wurde von Brion Gysin zufällig 1959 entdeckt [1]. Ähnliche Ansätze waren von Max Frisch und James Joyce bereits entwickelt worden …   Deutsch Wikipedia

 • Cut — Cut, n. 1. An opening made with an edged instrument; a cleft; a gash; a slash; a wound made by cutting; as, a sword cut. [1913 Webster] 2. A stroke or blow or cutting motion with an edged instrument; a stroke or blow with a whip. [1913 Webster] 3 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • CUT — (engl. „schneiden“, „Schnitt“) steht für: Cut (Film), ein australischen Film von Kimble Rendall Cut (Musik), eine DJ Technik zur Erzeugung eines Übergangs zwischen zwei Musikstücken Cut (Zeitschrift), eine deutsche Fachzeitschrift für… …   Deutsch Wikipedia

 • Cut — (engl. „schneiden“, „Schnitt“) steht für: Cut (Film), einen australischen Film von Kimble Rendall Cut (Musik), eine DJ Technik zur Erzeugung eines Übergangs zwischen zwei Musikstücken Cut (Zeitschrift), eine deutsche Fachzeitschrift für… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”